Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh
EN 15038

 

 

Стандартът EN 15038:2006 “Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата” определя изискванията за качество при писмените преводи. В него са определени изискванията към човешките и техническите ресурси, условията  на рамковите споразумения с подизпълнителите, документооборота, управлението на проектите и тяхното качество и условията за преглед на превода от втора страна. Стандартът спомага за определянето и коректното описване на цялата дейност по предоставяне на преводачески услуги, като същевременно предлага набор от процедури и добри практики, които биха могли да бъдат включени във всички аспекти на процеса на превод.

Изискване на Стандартът е наличие на Система за управление на качеството, поради което е добра практика едновременното му разработване и внедряване със Стандарта ISO 9001:2008 (Система за управление на качеството). Въпреки това, EN 15038 може да се сертифицира самостоятелно.

Освен изискването за наличието на този Стандарт от страна на Министерство на външните работи, което се предвижда да влезе в сила от месец юли, 2013г., внедрена и сертифицирана система за управление на процеса на превод дава следните предимства:

⋎ Повишено доверие в клиентите към преводаческата фирма;

⋎ Установена рамка за непрекъснато усъвършенстване на процесите на предоставяне на услугата;

⋎ По-добро организиране на документооборота, което спомага за постигане на по-добри резултати от организацията;   

⋎ Пазарно предимство при участие в тръжни процедури.